/ voda / topení / koupelny / kanalizace / komíny / čerpadla / vodárny / solární systémy / tepelná čerpadla / železářství / spojovací materiál /

 

Můžete se přihlásit anebo si založit konto
český Košík

  Katalog zboží

Obchodní podmínky

   Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2014
 

      1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na 
      jedné straně je společnost VOTONA s.r.o., IČ 27767884, DIČ CZ27767884, se sídlem Zemědělská 334, 698 01
      Veselí nad Moravou, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 53021 jako prodávající a 
      na straně druhé je kupující.

      Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

      Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své
      obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

      Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
      živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele  
      je považován mj. pro účely  
      ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou 
      činností či při 
      samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
      Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, neupravené touto VOP řídí příslušnými ustanoveními 
      obchodního zákoníku ve  znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

      2. OBJEDNÁVÁNÍ
     Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem a způsoby dopravy, a že s 
     nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

     3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
    
Automatické e-mailové potvrzení přijetí objednávky je odesláno několik málo minut po jejím odeslání. Potvrzení o 
     vyřizování objednávky zašle prodávající e-mailem. V pracovní době obratem, jinak následující pracovní den. O odeslání
     zboží bude kupující také informován e-mailem. U některých objednávek (větší množství, hmotnost, cena, apod.) může
     prodávající telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kupujícího pro potvrzení nebo upřesnění objednávky nebo dopravy.

     4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PŘED ODESLÁNÍM
    
Každou objednávku může kupující před odesláním zboží zrušit telefonicky nebo e-mailem.

     5. BALNÉ A POŠTOVNÉ
     
Balné prodávající neúčtuje. Naše společnost spolupracuje s řadou prověřených dopravců, aby vaše zásilka s objednaným           zbožím byla doručena v co nejkratší době a v bezvadném stavu. Cena za poštovné /přepravné/ náklady je vyčíslena přímo v       objednávce.  Zboží je také možné osobně vyzvednout na  adrese ve Veselí nad Moravou. Požadavek na jiný způsob dopravy     uveďte při objednávání do poznámky.

     6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
    
Obvyklým způsobem platby je úhrada zboží při převzetí zásilky - dobírka.
     Na přání je možné platit předfakturou, tzn. kupující objedná zboží, prodávající mu zašle předfakturu, kterou kupující 
     zaplatí, po připsání celé částky na účet prodávajícího tento odešle zboží společně s fakturou - daňovým dokladem.
     Při osobní odběru lze platit hotově. Při využití přepravy PPL je možné řidiči zaplatit při převzetí zásilky platební kartou.


     Informační oznámení: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen                          zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

                                        
     7. DODACÍ LHŮTA
    
Dodací lhůta je u zboží, které je skladem 24 hodin od odeslání zásilky prodejcem, pro zásilky
     odesílané dopravcem PPL a Českou poštou. V případě objednání zboží, které není skladem, bude prodávající 
     kupujícího kontaktovat s informacemi o dalším postupu.

     8. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
     
Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat nepoškození a neporušení přepravního obalu. Pokud je zjištěno 
     mechanické poškození nebo porušení přepravního obalu, je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav 
     a množství zboží a v případě poškození nebo chybějícího zboží vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto
     skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dokladu o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v
     nepoškozeném přepravním balení. Pokud je ze stavu přepravního obalu zřejmé, že kupující převzal zásilku s
     poškozeným nebo porušeným obalem, bude reklamace zamítnuta. Stav přepravního obalu je v případě reklamace
     nutné zdokumentovat.

     9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
    
Spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy
     do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dostane zpět peníze za zboží a za nejlevnější způsob
     dopravy zboží ke kupujícímu, jaký si mohl při objednání zvolit, zvolil-li si placený způsob dopravy. Peníze mu budou
     vráceny obratem po dodání zboží k prodávajícímu, nejdéle  do 14 dní.
     Vrácené zboží musí být kompletní, nesmí jevit známky opotřebení a poškození a mělo by být zasláno zpět v originálním 
     obalu se všemi etiketami, návody a dalšími materiály od výrobce. Pokud bylo zboží použito, může prodávající ponížit
     cenu zboží o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. O tomto bude kupující informován. Poštovné za vrácení
     zboží prodávajícímu platí kupující a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.Společně
     se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi zboží a číslo účtu, na který chcete peníze vrátit. K odstoupení od 
     smlouvy je možné použít níže uvedený formulář. V případě odeslání zboží na adresu prodávajícího zašle kupující balík 
     bez dobírky.

     10. VÝMĚNA ZBOŽÍ
     
V případě potřeby (např. nevhodný typ, barva, ...) vymění prodávající nepoužité a nepoškozené zboží za jiné i nad 
      rámec zákonných nároků kupujícího. Náklady spojené s takovou vyměnou zboží nese v plné výši kupující. Postup 
      vyměny zboží je nutné s prodávajícím dohodnout dopředu. Prodávající si vyhrazuje právo výměnu zboží v případě
      netypických výrobků odmítnout.

      11. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

      Jakost při převzetí

      Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k
      obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jako neodpovídá 
      jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
      Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na 
      bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu 
      odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, 
      týká-li se vada pouze této součásti.

      Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní 
      ceny v plné výši.
      Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
      Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl  
      nebo ji sám způsobil.

      U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí 
      prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na  
      výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

      Zákonná práva z vad

      Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v
      reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby 
      požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či
      neodstranitelnou):
      Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
      vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné
      porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění 
      vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

      Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné
      závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní 
      ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

      Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití,nesprávným
      použitím nebo neprávným skladováním.

      Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese reklamačního oddělení nebo na adresách poboček 
      firmy bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své 
      kontaktní  údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. V případě odeslání zboží na adresu 
      prodávajícího zašle kupující balík bez dobírky.

     12. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
     
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po 
      oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se 
      ukáže být neodstranitelná.Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při 
      nepodstatném porušení smlouvy.

      Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od 
      předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve 
      vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

      Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k 
      rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. 
      Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího 
      uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, 
      jako by se jednalo o podstatné porušení  
      smlouvy.

      Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od 
      smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl 
      kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako
      by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

      Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího 
      informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

      U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 


   Reklamační oddělení

     VOTONA s.r.o.
     Zemědělská 334 (areál bývalého statku)
     698 01 Veselí nad Moravou - Zarazice
     e-mail: votona@votona.cz
     tel: +420 518 321 251, +420 734 620 778
    
     IČO: 27767884
     DIČ: CZ27767884

 

Formulář odstoupení od Kupní smlouvy

Zákazník odstupující od Kupní smlouvy:
Jméno, Příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
E-mail:
Telefon:
Číslo Kupní smlouvy nebo prodejního dokladu:

Prodávající:
VOTONA s.r.o.
Zemědělská 334
698 01 Veselí nad Moravou-Zarazice
IČO 27767884,  DIČ CZ27767884

Věc: Odstoupení od Kupní smlouvy č....... ze dne .......


 

Dne ....... jsem jako kupující uzavřel s Vaší společností Kupní smlouvu č. .......... Tímto odstupuji v zákonem stanovené lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

Žádám o vrácení peněz na účet č. ...............


Datum:

Podpis zákazníka:
 

Vyplněný formulář zašle kupující prodávajícímu buď e-mailem nebo poštou, nebo doručí osobně.